Historisk vandring i Fuglebjerg ca. 1900

Historisk vandring i Fuglebjerg ca. 1900

Denne side indeholder en række billeder og nogle kort, så det er muligt at foretage en historisk vandring i Fuglebjerg ca. 1900.

Landkort til historisk vandring i Fuglebjerg ca. 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort fra Sten Jacobsen: “Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi Fra Fuglebjerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere”, s. 65. Se: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

 

På dette kort kan man se, hvor nedenstående billeder er taget.

Næstvedvej

Billede 1: Fuglebjerg, som byen så ud, når man kom ad Næstvedvej. Første hus til højre er Næstvedvej 7, som beboedes af praktiserende læge William Alexis Nielsen. Han havde praksis der fra 1877 til sin død i 1913. (Datering: Før 11/9 1914, hvor postkortet er skrevet)

Billede 2: Næstvedvej 7 set inde fra haven. Læg mærke til haveindretningen, der var typisk for tiden: en oval/rund plæne i midten med en sti udenom. Det var i dette “gamle Doktorhus”, at malermester Steglers børn kom ind juleaften for at se “Doktor Nielsens ‘store Juletræ’”, og som Anna skriver: “det naaede helt til Loftet, for mig syntes der tusinder af Lys, – der fik vi fine Gaver Kræmmerhuse med Pebernödder, Mandler og Rosiner, – Vejen derind var kun gennem en lille Havelaage, men dette at vi skulde ud i “selve Juleaften” ud under Stjernerne var ogsaa for mig som et Eventyr” (Brev fra Anna til Lis 15/12 1933)

Men det var nok også her hos “den bøse”doktor Nielsen, at tænder skulle trækkes ud, hvis der var tandpine. (Anna Holst: “Lyse minder. Præstegaards- og Herregaardsliv i Førslev i 80’erne”, 1947, ss. 18-19)

(Datering: Billedet er et postkort og stemplet 29/12 1912, så billedet er nok taget i sommeren 1912)

Fra Næstvedvej 5 og vejen til Torvet

 

 

 

 

 

Billed 3: Næstvedvej 5, hvor Malermester Niels Lorentzen Stegler og hustru Hansigne Liebst boede. Niels Lorentzen Stegler var Fuglebjerg Haandværkerforenings formand 1892-1903 og 1908-1910. Billedet er fra sommeren 1911. Mere om huset på Næstvedvej 5: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=86

Billede 4: Gadekæret set mod Næstvedvej og stien ned mod Fuglebjerggaard. Læg mærke til gadelygten øverst til højre i billedet. Det var en af de gadelygter, der på Haandværkerforeningens initiativ blev sat op i efteråret 1899.

Billede 5: Bag gadekæret set mod kirken. (Postkortet er dateret 3/10 1921, men kortet er ældre, og i hvert tilfælde har der set sådan ud også i år 1900)

Billede 6: Næstvedvej 2 og kirken til venstre. I baggrunden Torvet og Fuglebjerg Kro. Næstvedvej 2 var et af to hvide, stråtægte huse (Næstvedvej 2 og 4) som tilhørte Fuglebjerggaard og som blev brugt som boliger til gårdens ansatte.

I 1901 boede i huset på Næstvedvej 4, mejeribestyrer Aksel Nielsen, der var tilflyttet 1898, samt Peter Hansen, som arbejdede ved landbrug. På Næstvedvej 2 boede blandt andet postbud Hans Justesen (tilflyttet 1889).

(Datering: 1907. Billedet er en affotografering fra Kgl. Biblioteks postkortsamling)

Torvet

Billede 8: Fuglebjerg Kirke og midt på Torvet busten af Frederik 7. med jernkæderne, som børnene iflg. min farmor Ella gyngede på. (Dateret 5/11 1904)

Billede 10: Torvet med Fuglebjerg Kro til højre. Til venstre ses Torvet 2, der oprindelig var posthus, men på dette tidspunkt var ejet af kroejer, gaardejer og hestehandler Christen Olsen (tilflyttet Fuglebjerg 1870). Han var i 1901 65 år. I baggrunden på hjørnet af Slagelsevej og Sandvedvej ses manufakturhandler Lyses hus. Han var tilflyttet Fuglebjerg i 1896 og var i 1901 35 år. Det var hos Lyse, der var en kommis, vist nok Planck, som malermester Steglers datter Ella sværmede for, inden hun mødte William Jacobsen. Læg mærke til barnet, der sidder på en af kæderne rundt om busten af Frederik VII. Ella fortalte, at børnene plejede at gynge på kæderne.

(Datering: 27/12 1904. Billedet er en affotografering fra Kgl. Biblioteks postkortsamling)

Billede 9, 2: Torvet med Fuglebjerg Kro til venstre. Man står og ser forbi busten af Frederik 7. ned ad Tadsevej. Til venstre bag kroen på hjørnet af Sorøvej og Tadsevej ses Læderhandler Petersens hus. Han var flyttet til byen i 1871 og var i 1901 54 år. Han var “Leder af det lille Indre Missions Samfund i Fuglebjerg”og i hans og hustruen Petreas hjem “stiftedes 30. Juli 1882 den første Søndagsskole”. Den 29/7 1883 indviedes et missionshus “Betabara” på Sorøvej, vist nok lige ved siden af læderhandler Petersens hus. Til højre på hjørnet af torvet og Tadsevej eller Lundevej ses et sprøjtehus, hvor byens brandsprøjte havde til huse, og bag dette skimtes gamle Bertels hus (Se også billede 21) Bertel Hansen var fæster og invalid fra 1848. Han var tilflyttet Fuglebjerg i 1850 og i 1901 78 år gammel. (Datering: Taget senest 1908, da bageriet på hjørnet endnu ikke er bygget. Jf. billede 11)

Billede 9,1: Torvet med Fuglebjerg Kro og købmandsforretning. Der ses i retning mod Tadsevej/Lundevej. (Dateret 1910. Hjørnehuset til højre var ikke bygget i 1908)

Billede 11: Torvet med busten af Frederik 7. i midten. Til venstre ses A.P. Larsens bageri og konditori bygget efter grundkøb i 1908. Til højre ses urmager Peter Bøghs hus, bygget i 1900. (Datering 14/2 1910)

Tadsevej også kaldet Lundevej

Billede 20,1: Lundevej (eller Tadsevej) set i retning mod Tystrup-Bavelse sø og Tadseskoven. Til venstre ses læderhandler Petersens sted og bagved (den lyse bygning, som lige skimtes) den joviale og slagfærdige smedemester Frederiksens smedie. Til højre skimtes “Gamle Bertels hus” (“Gamle Bertel” var krigsinvalid fra treårskrigen) og bagved Højres forsamlingshus, som blev indviet søndag den 13. oktober 1889 midt under provisorietidens voldsomme konflikter, og hvor venstremanden murermester F.C. Jørgensen blev smidt korporligt ud midt under hurraråb for Højres statsminiser (konseilspræsident) Estrup. Vedr. denne sidste episode se “Sagen om hatten”: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=117

(Datering: Da Højrehuset er med, men tilsyneladende ikke gadelygterne, må billedet være taget mellem 1889 (Højrehusets indvielse) og 1899, hvor gadelygterne blev opstillede)

Billede 20,2: Lundevej set i retning mod Tadseskov næsten samme sted som billede 20,1, men lidt over 10 år senere. (Postskortet dateret 22/2 1911. Billedet er taget mellem 1908, hvor Bertel Hansen dør og lidt før kortets datering dvs. 1909 eller 1910)

Billede 21: Gamle Bertels hus. Begyndelsen af Lundevej. (Datering: Da gadelygterne blev sat op i efteråret 1899, kan billedet ikke være taget før dette tidspunkt. Gamle Bertel dør i 1908 og bagerriget bliver bygget efter 1908)

Billede 23: Lundevej ca. 1910. Første hus på højre hånd er Haandværkerstiftelsen indviet i oktober 1901. Vedrørende indvielsen se: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=320 Første hus til venstre på hjørnet af Kataniealleen er smedemester Frederiksens smedie.

(Datering: Da postkortet er dateret 22/2 1911, må billedet være taget mellem Haandværkerstiftelsens indvielse i oktober 1901 og senest 1910)

Billede 24: Lundevej set i retning mod Fuglebjerg. De to kvinder i vejgrøften er fra højre min farmor Ella og hendes kommende mand Williams søster. Sandsynligheden taler for, at det er taget i 1907, da Ella vente hjem fra sin første plads i København.

Kastanieallé også kaldet Tværvej (den gik mellem Tadsevej og Sorøvej)

Billede 26: Kastanieallé set fra Lundevej i retning mod Sorøvej. På højre hånd lå i rækkefølge karetmager Henriksens sted, Pogeskolen, hvor Amalie Riis boede, og sagfører I.C. Poulsens hus, hvor min farmors forlovede William var ansat, da han boede i Fuglebjerg

(Datering: Poststempel 23/11 1905)

Billede 27: Kastanieallé set i retning mod Lundevej.

(Datering på kortet: 14/2 1910)

Sorøvej

Billede 28: Sorøvej ca. 1910 set i retningen bort fra Torvet. Huset til venstre var posthuset, hvor postmester Rosenørn boede i 1901.

(Datering: 22/2 1911)

Billede 29: Sorøvej set i retningen bort fra Torvet. Det første hus til højre indeholder en boghandel og en detailhandel. Over den første dør står: “A. Petersen – Bogbinder – Bog & Papirhandel”. I folketællingen 1901 står der: Ejer: Enkefru Peteresen – 1. Peder Christian Poullsen. Bogbinder – 3. Christine Poulsen. Detajlhandel. Længere nede ad vejen til højre lå fotograf Alsteds fotoatelier. (Datering: 1907)

Slagelsevej

Billede 19: Slagelsevej set fra Torvet. Til venstre ses Lyses herreekviperingsforretning og til højre ses kroens gamle rejselade. I husene bagved boede i 1901 først den 34-årige karatmager Sørensen (tilflyttet i 1891) og bagved snedkermester Jacob Jacobsen (tilfyttet 1886 og i 1901 42 år). (Postkortet dateret 5/2 1912)

Billede 18: Slagelsevej set i retning mod Torvet. I det andet store hus til venstre boede læge Hugbyrd, der var flyttet til Fuglebjerg i 1899 efter læge Bruuns død. Min farmor, Ella Lorentzen Stegler, legede meget med doktor Bruuns datter. I huset nærmere kameraet boede tømrer og snedkermester Frederik Randløv tilflyttet i 1872 og i 1901 44 år. (Postkortet dateret julen 1904)

Sandvedvej

Billede 12: Billedet er taget på hjørnet af Slagelsevej og Sandvedvej. Til højre ses manufakturhandler Lyses hus og bagved til højre ses vist nok bager Hooges hus. Bager Hooge var flyttet til Fuglebjerg i 1875 samme år som N.L. Stegler, og han var i 1901 47 år. (Dateret 1907)

Billede 13: Apoteket på hjørnet af Sandvedvej og Krummerupvej (vejen til højre). Apotekeren hed Petersen og han var flyttet til Fuglebjerg i år 1900. Han var 56 år i 1901. (Poststemplet viser 27/12 1904)

Billede 16: Sandvedvej med udsigt i retning mod Torvet. Billedet er taget lige uden for apoteket. Til højre ses uldhandler Andersens hus. Han var tilflyttet i 1894 og var i 1901 38 år. I huset bagved boede skræddermester og detailhandler Clausen. Han var tilflyttet i 1885 og var i 1901 46 år. (Datering 5/2 1912) Stender 1911.

Billede 17: Sandvedvej, ligeledes med udsigt i retning mod Torvet, men set længere udefra. Til venstre ses Karl Nielsens isenkramforretning. Venstres forsamlingshus, der i 1901 ikke længere var forsamlingshus, men slagter, ses med gavlen ud mod vejen til højre, længere fremme i retning mod Torvet. I huset umiddelbart før boede skomager Chr. Jensen. Længere ude ad Sandvedvej lå bryggeriet og musiker Sørensens sted. (Poststempel: 22/2 1911) (1910)

Krummerupvej

Billede 14: Skolen på Krummerupvej. Skiolelæreren, der boede der, hed Hans Sørensen, og han var flyttet til Fuglebjerg 1883 og var i 1901 57 år. Han var min farmor (Ella) og hendes søskendes lærer. Iflg. Min farmor havde han alkoholproblemer. Lærerjobbet var hårdt dengang. (Datering: Stender 1908)

Billede 15: Krummerupvej med udsigt mod Sandvedvej. Skolens gavl ses til venstre.(Datering:?)

Tadse ved Tystrup sø

“Tadse mølle” var et ynder udflugtsmål. Nedenstående malerier er malet af Albert Stegler i 1901.

Tevandshuset ved Tadse

Beværtningen tevandshuset var et yndet udflugtsmål om sommeren

Fem unge kvinder i haven ved Tevandshuset (ca. 1900-1910, da kvinden yderst til venstre er Anna Lorentzen Stegler, som forlader Fuglebjerg i 1910)

Doktorfamilien i haven ved Tevandshuset (Billedet er taget før 1913, hvor doktor Nielsen dør)

Vedrørende Fuglebjergs historie se også her: https://www.naestvedarkiverne.dk/om-arkivet/afdelinger-i-fladsaa-og-fuglebjerg/fuglebjerg-arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar