Personalhistoriske bøger

Personalhistoriske bøger

I den mentalitetshistoriske analyse prøver man at forstå den måde livet tolkedes på et bestemt sted og i en bestemt tidsperiode. Det levede liv begrænses ikke kun af dets økonomiske og sociale ramme, men også af den omgivende kulturs mentalitet. Hver kultur har et vist begrænset udbud af værdi- og normsæt, som kan give det enkelte menneske dets identitet og dermed det levede liv en mening. Det er ikke kun de herskende ideer og ideologier, der bestemmer livet, men også mere halv- og ubevidste forestillinger. Det kan være forestillinger om køn, alder, seksualitet, børn, familie, autoritet etc, forestillinger som ofte er usagte og derfor før- eller ubevidste. Disse udbud af meningsgivende forestillinger er ligeså styrende og begrænsende som de økonomiske og sociale rammer. Mennesker påtager sig ofte store og tunge opgaver for at opretholde en selvrespekt, der svarer til tidens forestillinger. Det er svært at stå udenfor og fastholde et afvigende værdi- og normsæt, der ikke accepteres af den kultur, man lever i. En sådan position vil uvægerligt gå ud over selvrespekten og identiteten.

Uden en mentalitetshistorisk vinkel kan man ikke for alvor forstå fortidens mennesker.

Mentalitetshistorie er ofte mikrohistorie

De tre vedlagte bøger har alle udover det mentalitetshistoriske også et mikrohistorisk sigte. I mikrohistorien, der koncentrerer sig om det enkelte menneskes, familiens og nærsamfundets historie, dukker andre livsperspektiver frem end dem, der er indfanges i de lange linjers generelle historie. Netop gennem mikrohistoriens nuancerigdom kommer man et spadestik dybere i den pågældende periodes mentalitet.

Mere om mikro- og mentatlitetshistorie generelt: https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=71

Følgende fire personalhistoriske bøger er alle skrevet med en mikro- og mentalitetshistorisk sigte

“‘Nu er jeg her altsaa ganske ene’ Asta Kofod 1876-1923. En mentalitetshistorisk undersøgelse af en kvindeskæbne i Stenløse i industrisamfundets første fase,” Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=672

”Niels Lorentzen Stegler 1849-1922. En menigmandsbiografi fra Fuglebjerg i industrisamfundets første fase fortalt til hans efterkommere” Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=718

“Niels Lorentzen Steglers og Hansigne Liebsts børn 1876-1978. En kollektivbiografi fortalt til efterkommerne” Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=815

“Det knuste glas. Min morfar Hans Peter Søgaard 1879-1969” Se https://www.stenjacobsen.dk/?page_id=2345