Om Fuglebjerg Haandværkerforening. Avispluk fra dengang

Om Fuglebjerg Haandværkerforening. Avispluk fra dengang

Avisartikler fra 1887-1901 om Fuglebjerg Haandværkforenings oprettelse, udstillinger, indførelse af gadeblysning og oprettelse af Haandværkerstifetlsen.

Om oprettelsen af Fuglebjerg Haandværkerforening:

Næstved Avis 1/6 1887:

Fra Fuglebjerg. (Fra vor specielle Korrespondent). Medens de to foregaaende Somre have været meget tørre, synes den nu tilstundende at skulle blive det Modsatte, og vi høre her af og til Tale om, at nu have vi da faaet Regn nok. Opposition paa dette Omraade er jo imidlertid frugtesløs, og vi have vel heller ikke faaet for meget endnu. Vi truedes her i fjor af Vandmangel, og var Foraaret blevet meget tørt, vare vi sikkert blevne nødsagede til, ligesom en Gang for nogle Aar tilbage, at hente Vand fra Søen ved Tadse.

Den vedholdende Regn i Forbindelse med Storm har imidlertid ikke været heldig for Haverne, idet nemlig alle tidlig blomstrende Frugttræer have havt en meget haard Kamp at bestaae med Hensyn til Befrugtningen. Mangelen af Varme og frem for alt Mangelen paa Sollys viser sig nu især i Kornets og Græssets Farve, men et Par Dages klart Veir med en ikke alt for lav Temperatur vil formentlig bringe Alt til at smile paany.

Oldenborrerne have vi her endnu ikke mærket synderligt til, først i Aftes og i Aften saaes enkelte at sværme omkring Træerne, men maaske er det en større Skares Fortrav, der er ankommet.

Som det vil være Læserne bekjendt, er der her i Fuglebjerg og Omegn forleden dannet en Haandværkerforening Haandværkerstanden er heri fortrinlig repræsenteret i de forskjellige Fag, og man maa meget ønske, at den nydannede Forening, som nu tæller c. 30 Medlemmer, maa have en smuk Fremtid for sig. Det tilsigtes blandt Andet at foranstalte Udstillinger, der skulle finde Sted samtidig med Markederne i Fuglebjerg, og at faae oprettet en Tegneskole for unge Haandværkere. Foreningen har foreløbig sit Lokale i Fuglebjerg Kro.         V.

Næstved Avis 5/6 1887:

Haandværkerforeningen i Fuglebjerg

Som vi allerede have meddelt, dannedes der forleden en Haandværkerforening i Fuglebjerg, som har til Formaal at virke til Haandværkets Tarv og Fremme og at værne om Standens Rettigheder. Foreningen tilsigter tillige at danne et Understøttelsesfond fro gamle, trængende Haandværkere og deres Enker, en Kasse til Understøttelse for reisende Svende samt endelig en selvstændig Sygehjælpeforening, og den agter, for at fremme disse Formaal, at lade afholde Foredrag og Diskussionsmøder og at lade fremlægge til Medlemmernes Afbenyttelse i Lokalet Blade og Tidsskrifter, der have Interesse for Haandværkere og Industridrivende. Endvidere paatænkes det at foranstalte Udstillinger af Medlemmernes Arbeider.

Det er saaledes et smukt Maal, den nydannede Forening har sat sig, og vi ville ønske den, at det maa lykkes den at naae det, og at den altid maa finde Mænd til sin Bestyrelse, der have Øiet aabent for Vigtigheden af den stillede Opgave, og som have Evne til at lede Foreningen i det rette Spor.

I saa Fald vil Foreningen sikkert ikke komme til at mangle Tilslutning fra Haandværkernes Side, thi det tør vel nok antages nu almindelig at være gaaet op for Standen, at enigt og ihærdigt Samarbeide i faglig Retning samt kollegial Sammenslutning om fælles Interesser, det er Veien, ad hvilken Haandværkerne ene kunne komme bort fra de uheldige Tilstande, som Næringslovens bratte Slappelse af alle Baand har hidført.

AF §10 i Foreningens os tilsendte Love see vi, at ”Politik er udelukket fra Foreningen”. Forhaabentlig vil Foreningens Bestyrelse altid besidde baade Villie og Kraft til at opretholde denne Bestemmelse, saa at den ikke bliver blot en tom Ordlyd. I en Forening, hvor der arbeides for at fremme Haandværkets Faginteresser, der maa der hverken tales om Høire eller Venstre, der bør Veien gaae ligeud, hen imod Maalet.

 

Om Fuglebjerg Haandværkerforenings første udstilling 7-9/10 1887:

Fra Næstved Avis Søndagen den 9de Oktober 1887

Fra Fugelbjerg skriver vor specielle Korrespondent til os den 7de ds.:

Til det her i dag afholdte Eteraarsmarked havde der indfundet sig et ret talrigt Publikum, saa at de Handlende sikkert have gjort Gode forretninger. Markedet var tilført en Del Heste og Køer, men Handelen dermed gik temmelig trevent.

Den i Sommer dannede Haandværkerforening for Fuglebjerg og Omegn aabnede i dag sin første Udstilling i Vognfabrikant N. Larsens Magasin. Lokalet var smukt dekoreret med Blomster og Grønt og trak hele Dagen en Mængde Besøgende til sig. De udstillede Gjenstande vare særdeles smukt forarbeidede og tilfredsstillede alle rimelige Fordringer, saavel i Henseende til Elegance som til Prisbillighed.

Vi skulle saaledes nævne Uhre og Symaskiner fra Chr. Juliussen, Nøddetræes Møbler fra J. Jacobsen, Sadelmagerarbeide fra F. Petersen, Bødkerarbeide fra N. Nielsen, elegant Fodtøi fra Skomager Jensen, Lamper og Blikarbeide fra P. Pedersen, Deierarbeide fra J. Hansen, Træsko fra Joh. Jensen, Bøger i Pragtbind og ordinære do. fra Boghandler og Bogbinder Tullin, Fototgrafier fra Omegnens Herregaarde af G. Alstrup, en Altertavle af Maler Stegler og Vogne og Vogndele fra Vognfabrikant N. Larsen (alle Udstillerne ere Fra Fuglebjerg).

Udstillingen maa, som et første Forsøg betragtet, anses for at være meget vellykket og, naar henses til den korte Tid Foreningen har bestaaet, særdeles respektabel.                 V.

 

Om Fuglebjerg Haandværkerforenings anden udstilling 19-22/10 1888:

Næstved Tidende 13/10 1888:

Næstved Tidende 25/10 1888:

 

Om Fuglebjerg Haandværkerforenings 3. udstilling 21-23/9 1894:

Slagelse Posten 19/9 1894:

Slagelse Posten 21/9 1894:

 

Om Fuglebjerg Haandværkerforenings dilettantforestillinger:

Næstved Tidende 17/2 1889:

 

Om Fuglebjerg Haandværkerforening og byens belysning:

Sorø Amtstidende 3/10 1899:

En lygtefest

Den 2. Oktober vil al Tid komme til at staa som en Mindedag for Fuglebjerggenserne, idet nemlig de af Haandværkerforeningen og Sogneraadet bevilgede Gadelygter for første Gang spredte deres Lys over Byen. Lygterne tændtes Kl. 7 under stor Jubel fra den stedlige Ungdom.

Derefter samledes Sogneraadet og Haandværkerforeningen til en Fællesspisning med Byens og Omegnens Beboere i Højres Forsamlingshus. Ved Bordet herskede en maget animeret Stemning, og mange var de Taler, der i Løbet af Aftenen holdtes, dels for Sogneraadet, Haandværkerforeningen, Byen og Byens Lygter.

Kl. 9 Begyndte en lille Dans.

Næstved Tidende 4/10 1899:

Gadelygter i Fuglebjerg

I modsætning til Byer som Haslev, Glumsø, Karebæksminde har Fuglebjerg hidtil ligget i fuldstændigt Mørke om Aftenen. I længere Tid har der dog været talt om at faa anbragt Lygter i Byen, og efter at Sogneraadet havde givet et kontant Beløb til realisation af Tanken samt givet en Bevilling til Lygternes Pudsning, gik Sagen endelig i Orden, og Lygterne blev rejst. I Mandags Aftes blev Lygterne under stor Højtidelighed tænd for første Gang, og i Dagens Anledning var der Festmaaltid i Højres Forsmalingshus, godt 60 Mænd – kun Mænd – var her til Stede. Under den særdeles livlige Sammenkomst holdtes der mange Taler for Fuglebjerg og dens Fremtid m.v.

Ved 10 Tiden kom Damerne til, og saa blev der danset til Kl. 2. Kl. 3 om Natten slukkedes Lygterne denne første Aften, men fremtidig vil de blive slukket Kl. 11.

 

Fuglebjerg Haandværkerforening og Haandværkerstiftelsens indvielse den 27. Oktober 1901:

Næstved Avis 29/10-1901:

Indvielsen af Haandværkerstiftelsen i Fuglebjerg

Festmåltidet

”Kom til Appel! Kom til Appel!” blæser de Hyllinge Musikanter i deres Truthorn, og vi begiver os paa denne Appel ind i det festligt smykkede Forsamlingshus, tilhørende den nuværende Regeringsopposition.

Man fortalte os, at det var Hotelejeren i Fuglebjerg, der havde arrangeret udsmykningen, og vi bringer ham vor fineste Kompliment for hans Smag. Salen mindede om en gammel nordisk Gudehal, ala Ministerbanketten i Gothersgades Exercerhus var Bordene opstillede, dvs. i Redekams-Faconen.

Vi tager Plads ved de blomster- og kransekagesmykkede Borde og tæller ca. 200 Fuglebjergere og Omegnere, der til Tonerne af ”Standarten träger” taktfast marscherede ind i Salen. Ikke faa virkelig smukke Damer noterer vi paa Selskabets Spindeside.

Umiddelbart efter Durestegen bød Formanden, Malermester Stegler Velkommen. Talernes Række aabnedes af Godsforvalter Poulsen, da vi begyndte på Ostepinden. Hr. Poulsen sagde: Jeg ønsker Formanden til Lykke med Resultatet af hans energiske Arbjede. Gid jeg var en gammel Haandværker, hvad jeg nær sagt, og kunde faa mit Alderdomshjem i Fuglebjerg Haandværkerstiftelse. Jeg valgte da min Bolig på 1ste Sal med den vidststrakte Udsigt over de frodige Skove.

Malermester Stegler takkede og talte for de øvrige Bestyrelsesmedlemmer.

Postmester Rosenørn talte for Fuglebjerg Haandværkerstand og Lærer Sørensen for den tilstedeværende Presses Repræsentanter. Hr. Sørensen sagde: Naar De om Morgenen faar Deres Blad ind ad Døren, aner De da, hvilket Arbejde der saa er lagt i alle disse smaa sorte Typer paa det hvide Papir. Ved De i Grunden, hvad man forlanger af en Pressemand, og ved De, hvad han maa udføre, hvis han vil bevare sin Prestige. En Journalist nu om Stunder maa se og kende alt. Han maa ikke være bange for Ild eller Vand. Hvis Redningsapparaterne ikke er i Orden, maa han springe i Havet for at se, hvor længe Skibet er om at redde sin Mand. Han maa fortælle os fra den ganske Jord: fra Tropernes Yppighed til de golde Ismarkers tavse Regioner. Hver Dag vil vi overraskes, hver Dag skal Guddomsgnisten lyse igennem Pressens Spalter. Et Leve for Folkets bedste Ven, Pressen! (Stærk Tilslutning).

Redaktør Opffer udbragte et Leve for Fuglebjerg By, dette dejlige lille ”Smørhul i Sorø Amts fede Grødfad”.

Lærer Sørensen talte for Agrarerne, hvilket gav Anledning til, at Hr. Gaardejer, Sogneraadsmedlem Andersen fra Flenstofte under Forsamlingens Jubel replicerede i et kvikt lille Foredrag. Han sluttede med et Leve for den fortræffelige Sogneraadsformand, Godsforvalter Poulsen.

Talerne, der nu fulgte Slag i Slag, drejede sig selvfølgelig om den lille raske Bys Velfærd saavel overfor Borger som Landboer.

Kl. 3 ½ tog Ballet sin Begyndelse og varede til den lyse Morgen. Derblev holdt Taler i de smaa Grupper, og vi havde den Fornøjelse, at man ogsaa venligst talte for nærværende Monitør.

 

 

Skriv et svar